คำค้น:
รายการที่น่าสนใจ
 ชื่อเรื่อง: งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การจัดการองค์ความรู้เพื่อลดผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา
 ผู้แต่ง: ภาสกร ปนานนท์
 ชื่อเรื่อง: การดำรงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานในพื้นที่ชายแดนใต้กรณีศึกษา ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
 ผู้แต่ง: เก็ตถวา บุญปราการ
 ชื่อเรื่อง: การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่พระแข่งเรือยาวขึ้นโขนชิงธง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 ผู้แต่ง: ญาณิศา บุญจิตร์
 ชื่อเรื่อง: “วัฒนธรรมต่างชาติ” พลวัตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม ของชุมชนอำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ผู้แต่ง: ณัฐา คุ้มแคว้น
 ชื่อเรื่อง: รองแง็งฝั่งอันดามัน : เนื้อหา รูปแบบและการสืบสานทางวัฒนธรรม
 ผู้แต่ง: กลิ่น คงเหมือนเพชร
 ชื่อเรื่อง: รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ป่าชุมชนทุ่งหัวเมือง ตาบลท่าประดู่ อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 ผู้แต่ง: ดำรงค์ สีทอง
 ชื่อเรื่อง: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านน้ำลอด ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 ผู้แต่ง: ภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์
 ชื่อเรื่อง: รายงานฉบับสมบูรณโครงการ “ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ํา ดวยภูมิปญญาชาวนาพรุใหญ่เพื่อการฟนฟูการทํานา กรณีศึกษา: นาพรุใหญ หมูที่ 4 บานภูเขาทอง ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง”
 ผู้แต่ง: เสายะ คงยศ
 ชื่อเรื่อง: รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ "ศึกษาแนวทางการจัดการเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันของเครือข่ายผ้าทอภาคใต้"
 ผู้แต่ง: อารอบ เรืองสังข์
 ชื่อเรื่อง: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ “การปรับตัวของชาวนาในสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิต ฤดูกาล และความต้องการของผู้บริโภคข้าว: กรณีศึกษาชาวนาบ้านเพิง ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช”
 ผู้แต่ง: อุไร จันจาปา
 ชื่อเรื่อง: ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 ผู้แต่ง: สมจิตร ทองคำแท้
 ชื่อเรื่อง: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิทยากรกระบวนการเสริมสร้างความรู้และเทคนิคตามความต้องการของกลุ่มชุมชนและนักวิจัยท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาสังคมในจังหวัดปัตตานี
 ผู้แต่ง: สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์
 ชื่อเรื่อง: แนวโน้มการบริโภคเนื้อแพะและแกะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 ผู้แต่ง: ปริญญา เฉิดโฉม
 ชื่อเรื่อง: รายงานฉบับสมบูรณ์ โคงการศึกษาสำรวจสมุนไพรเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้อยู่คู่ชุมชน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
 ผู้แต่ง: หร้อหวาน วัชรจิรโสภณ
 ชื่อเรื่อง: รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์โครงการ การศึกษาสภาพพรุคลองค็องเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูโดยชุมชน
 ผู้แต่ง: ธนพล นาพนัง
 ชื่อเรื่อง: รายงานผลการศึกษาวิจัยโครงการ "การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง" กลุ่มป่าพรุ
 ผู้แต่ง: สุพัทธ์ พู่ผกา
 ชื่อเรื่อง: หมอน้อย
 ผู้แต่ง: สถาบันทักษิณคดีศึกษา
 ชื่อเรื่อง: เหล็กขูด
 ผู้แต่ง: สถาบันทักษิณคดีศึกษา
 ชื่อเรื่อง: เรือกอและ ราชินีแห่งท้องทะเล
 ผู้แต่ง: สถาบันทักษิณคดีศึกษา
 ชื่อเรื่อง: การลดเวลาการสอนซ่อมเสริมโดยการทดสอบ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดสงขลา
 ผู้แต่ง: เสริม ทัศศรี
 ชื่อเรื่อง: การรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา
 ผู้แต่ง: ทศวร มณีศรีขำ

Feed : รายการที่น่าสนใจ
อัพเดทใหม่
 ชื่อเรื่อง: กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถการบริการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ในจังหวัดภูเก็ต  ผู้แต่ง: พุทธพร อักษรไพโรจน์
 ชื่อเรื่อง: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เเผนงานวิจัย การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิมในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต  ผู้แต่ง: สุชาติ ฉันสำราญ
 ชื่อเรื่อง: งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การจัดการองค์ความรู้เพื่อลดผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา  ผู้แต่ง: ภาสกร ปนานนท์
 ชื่อเรื่อง: ผลการสังเคราะห์ งานสังเคราะห์วัฒนธรรมชายแดนใต้บนฐานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  ผู้แต่ง: ตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ
 ชื่อเรื่อง: รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาทุนชุมชนสู่ทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนประมงพื้นบ้านปัตตานี  ผู้แต่ง: สุวิมล พิริยธนาลัย
 ชื่อเรื่อง: รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างพลังของท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเและเสริมสร้างคุณค่า “เมืองเก่าสงขลา” ให้เข้มแข็ง สู่การเป็นเมืองมรดกโลก  ผู้แต่ง: ชูวิทย์ สุจฉายา
 ชื่อเรื่อง: รายงานวิจัย เรื่อง โลกทรรศน์ของชาวใต้จากประเพณี  ผู้แต่ง: สีดา สอนศรี
 ชื่อเรื่อง: รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตัม-อัลกุรอาน” ของชาวมุสลิมในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ผู้แต่ง: สุรชัย ไวยวรรณจิตร
 ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กระบวนการเสริมสร้างระบบวัฒนธรรมการออม สําหรับเด็กและเยาวชน  ผู้แต่ง: วันชัย ธรรมสัจการ
 ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ความเชื่อทางจิตวิญญาณทวดที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น  ผู้แต่ง: ศศลักษณ์ ทองขาว
 ชื่อเรื่อง: การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา การแสดงมะโย่ง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  ผู้แต่ง: เชษฐา มุหะหมัด
 ชื่อเรื่อง: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคยปลาสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาวบ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้แต่ง: ฐิติรัตน์ สัตย์ซื่อ
 ชื่อเรื่อง: แนวทางการจัดการกลับคืนถิ่นชนเผ่าซาไก : กรณีศึกษา ซาไกตระกูลศรีธารโต  ผู้แต่ง: วัชรินทร์ ดำรงกูล
 ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัย แนวทางการผลิตหมวกกะปิเยาะฮ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณค่าทางวัฒนธรรมมลายูท้องถิ่นด้านการแต่งกาย โดยมีส่วนร่วมของผู้ผลิตรายย่อยและผู้สวมใส่กะปิเยาะฮ์ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  ผู้แต่ง: แวยูโซะ สิเดะ
 ชื่อเรื่อง: รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” กลุ่ม MMS 7 – ภาคใต้  ผู้แต่ง: อมรรัตน์ พงศ์ดารา

Feed : รายการทั้งหมด
เมนูหลัก
หน้าหลัก
แสดงทั้งหมด
เลือกดูตามหมวดหมู่
กองทุนและธุรกิจชุมชน
งานวิจัย
(36 รายการ)
บทความ
(6 รายการ)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งานวิจัย
(210 รายการ)
บทความ
(21 รายการ)
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
งานวิจัย
(2 รายการ)
วีดีทัศน์
(2 รายการ)
asdfsdfsadf
รายการสุ่ม